مهر ۲۳, ۱۳۹۸

اینم تموم شد

ما این هستیم، چی؟
مهر ۲۲, ۱۳۹۸

Across the stars, Love theme

آفرینش این موسیقی از کجاست؟
مهر ۲۱, ۱۳۹۸

چرا مشاور شدی؟

چیزی که اینجا تو این دانشگاه براشون مهم نیست.
مهر ۲۰, ۱۳۹۸

فقط کافیه گوش کنید

با گوش های خرگوش گوش کنید.
مهر ۱۱, ۱۳۹۸

تهدید، تحدید یا ته دیگ

چرا واقعاً؟
مهر ۹, ۱۳۹۸

مردک به دنبال مدرک

پایان نامه پس این بوده، عجب!
مهر ۳, ۱۳۹۸

Muscle memory چیست؟

با رسم شکل و فرمول توضیح دهید.
مهر ۲, ۱۳۹۸

به معارفه می رویم

عایا معارفه این بود و ما نمیدانستیمیدندیندوندی؟
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

این یا اون؟

mask or instrument