جولای 16, 2019

طعم هویج

آیا کبابی هست که بتونه جای هویج رو بگیره؟
جولای 15, 2019

کمی تا قسمتی آزادی

وقتی یه عکس بوی خوب آزادی میده
جولای 7, 2019

بازیه تموم نشدنی

وقتی این هست ولی اونی نیست که باید باشه
جولای 5, 2019

بی نظیرترترترترترترترین

کی گفته همش باید بی نظیرترین باشه؟
جولای 3, 2019

چرا چی چه معنی ای داره؟

دریافت ما از رخداد های بیرون تر تر از خودمون چرا انقدر عجیبه.
جولای 2, 2019

وقتی چیزا یه معنی دیگه دارن

وقتی هویج به معنی آدم متشخص استفاده می شود.
جولای 1, 2019

چرا اونا آره ولی خودمون نه؟

وقتی اینا برای جیب ما برنامه ریزی میکنن ولی خودمون برای فکر و ذهن خودمون "نه برنامه بریزیندی"؟
ژوئن 24, 2019

پیدا میکنم اگر…

چرا پیدا میکنم و چرا پیدا نمیکنم. مسأله این است.
ژوئن 23, 2019

درخت بادام هوایی

واقعا یه درخت بادام چرا اینجور فکر میکنه؟